امتحانات
 

Ø       تذکر و توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

Ø       درج نمره ۲5/۰ ( بیست و پنج صدم) در دروس مربوط به تخلف

Ø       منع موقت از تحصیل به مدت یک یا دو نیمسال تحصیلی با احتساب سنوات

Ø       دریافت خسارت از دانشجو در مواقعی که تخلف منجر به ضرر و زیان شود.

Ø       اخراج دانشجو در صورتیکه سابقه منع موقت از تحصیل داشته باشد.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر